High Holy Days

Rosh Hashanah

Erev Rosh Hashanah

September 25 6PM

Rosh Hashanah Day 1

September 26

Rosh Hashanah Day 2

September 27

Yom Kippur

Kol Nidre

October 5

Yom Kippur Service

October 6

Sukkot

TBA